Regulamin sklepu www.pieknybalkon.pl ważny od 1 stycznia 2016 r.

§1 Informacje Ogólne.

Dane kontaktowe firmy:

M.CH. Design
ul. Lęborska 42a
60-431 Poznań
Email: info@pieknybalkon.pl
tel.: +48 61 848 89 91
tel. kom.: 603 430 882

NIP 7811687537
Regon 300687996
Adres reklamacyjny:
M.CH. Design
ul. Lęborska 42 a
60-431 Poznań
tel.: +48 61 848 89 91
tel. kom.: 603 430 882

Dane i numer naszego konta:

M.CH. Design
ul. Lęborska 42a
60-431 Poznań
Rachunek: Santander Bank Polska 95109013620000000155702193

§2 Definicje

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu usługi
Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pieknybalkon.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
Sprzedający – Właściciel sklepu M.CH. Design System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta , nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność,
Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3 Warunki ogólne

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i określane są na kartach produktów jako Cena do zapłaty. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony na końcowym etapie składania zamówienia. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza
Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§4 Zawarcie umowy , realizacja i wysyłka

Sprzedający – właściciel sklepu, firma M.CH. Design, zajmuje się produkcją , sprzedażą oraz serwisem pogwarancyjnym foto osłon balkonowych. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem strony www.pieknybalkon.pl
Przedmiotem sprzedaży są osłony balkonowe, wykonywane na zamówiony wymiar w granicach:
– długość do 20 m
– wysokość od 40 cm do 300 cm
Zamówienia można składać za pośrednictwem:
1. strony internetowej ( 24 godziny na dobę przez cały rok), za pośrednictwem sklepu online. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
wybranie typu produktu;

wybranie wzoru produktu;
wybór rodzaju dostawy;
wybór rodzaju płatności;
wybór miejsca wydania rzeczy;
złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie”.
2. telefonicznie pod numerem telefonu 603 430 882, 61 848 89 91 w godzinach od 8.00 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
3. drogą mailową przesyłając zamówienie na adres info@pieknybalkon.pl
Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail – do przyjęcia potwierdzenia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku gdy:
a) w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości skontaktowania się z Kupującym (brak odpowiedzi na e-mail oraz telefon)
b) dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe
c) występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo wykonanie zamówienia. ( np. brak surowca )
d) Zamówienia realizowane są w terminie o 3 do 7 dni roboczych (w zależności od rodzaju produktu oraz od sezonu / indywidualny czas realizacji podany jest na karcie produktu) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Państwa o możliwym terminie realizacji zamówienia. Termin realizacji może się nieznacznie wydłużyć w przypadku wyboru niestandardowego wykończenia produktu (usług dodatkowych typu: oczkowanie według projektu, indywidualny projekt grafiki, niestandardowy wymiar) Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy,
Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
W przypadku niestandardowego zamówienia ostateczny koszt przesyłki określany jest w trakcie uzgadniania zamówienia. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy dostawca nie zastanie odbiorcy pod podanym przez klienta adresem, może skontaktować się z nim w celu uzgodnienia kolejnego terminu doręczenia. W przypadku gdy druga próba doręczenia przesyłki będzie nieskuteczna koszty kolejnego doręczenia ponosi klient. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzi na Kupującego.
Możliwa jest również wysyłka poza granice Polski, bez ograniczenia w obszarze. W takim przypadku, koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie.

§5 Płatności

Akceptujemy następujące metody płatności:

 • Przelew natychmiastowy Tpay
 • Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)
 • Płatność przy odbiorze

§6 Metody i koszty dostawy:

Przesyłka której najdłuższy bok nie przekracza 120 cm:

Koszt wysyłki po przedpłacie

 • Kurier Inpost – 0,00 zł
 • Kurier DPD – 9,99 zł

Koszt wysyłki za pobraniem:

 • Kurier Inpost – 22,00 zł
 • Kurier  DPD – 25,00 zł

Przesyłka której najdłuższy bok przekracza 120 cm:

Koszt wysyłki po przedpłacie

 • Kurier DPD – 9,99 zł

Koszt wysyłki za pobraniem:

 • Kurier  DPD – 25,00 zł

 

  Wyjątek stanowią przesyłki o niestandardowym formacie lub przesyłki zagraniczne.

  §7 Prawo do odstąpienia od umowy

  Wszystkie PRODUKTY (z wyłączeniem osłon balkonowych na wymiar oraz rolet na wymiar)

  Chęć zwrotu prosimy zgłaszać w formie oświadczenia (najlepiej e-mailem) w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Przedmiot prosimy odesłąć w ciągu kolejnych 14 dni od złożenia oświadczenia.

  Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego przedmiotu.

  OSŁONY BALKONOWE NA WYMIAR
  ROLETY NA WYMIAR

  Ze względu na produkcyjny charakter działalności Sprzedającego każdy produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienia klienta. W związku z tym faktem nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru, za wyjątkiem przypadków dotyczących uszkodzenia przesyłki, a podanych poniżej. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie przez Kupującego parametrów zamawianego towaru (wymiary, wzór itp. ), jak również za nie zapoznanie się z opisem, wykorzystywanego do produkcji osłon, materiału. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  § Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
  § Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy 12 miesięcznej gwarancji .
  § Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i montaż oferowanych produktów.
  § Wszelkie wady produktu lub braki w wyposażeniu dodatkowym ( np. elementów montażowych ) należy zgłaszać w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymaniu przesyłki.
  § Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go na koszt Klienta lub osobiście dostarczyć do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie został mu wydany). Zwrot należy odesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę.
  § Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sprzedającego.
  § Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp. zamówionego towaru ) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  § Reklamacji podlegają wady ukryte, wynikające z przyczyn konstrukcyjno – technologicznych ( np. źle zgrzany materiał lub nieprawidłowe oczkowanie). Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła sie w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie towaru.
  § Producent nie bierze odpowiedzialności za produkt, którego wymiary przewyższają zalecane dla danego typu produktów. Specyfikacja technicza zawarta jest w karcie produktu na stronie sklepu.
  § W przypadku uznania reklamacji ( produkt wadliwy lub niezgodny z zamówionym) towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony klientowi na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy (brak na stanie, koniec serii/produkcji) Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy.
  § W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt za pobraniem.
  § W przypadku gdy dostarczony towar posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu, ale widoczne dopiero po otwarciu przesyłki, należy niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie pracownika firmy M.CH. Design.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodebrania przesyłek wysłanych na jego koszt i nieuzgodnionych z pracownikami Sprzedającego.

  §8 Realizacja przedmiotu Umowy/Poprawki

  § Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) uwagi co do projektu w terminie 1-3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu.

  § Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.

  § Akceptacja poprawionego projektu nastąpi drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany do Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu.

  § Kolor druku – z uwagi na uwarunkowania technologiczne zastrzegamy sobie prawo do rozbieżności koloru nadruku od kolorystyki zaakceptowanej w projekcie. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

  §9 Rękojmia

  Zamiast możliwości skorzystania z gwarancji udzielanej przez Sprzedającego Kupujący może wykonać swoje uprawnienia z tytułu rejkojmi za wady fizyczne otrzymanego towaru określone w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

  §10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, aktualizacji swoich danych osobowych.

  §11 Postanowienia końcowe

  Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.pieknybalkon.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
  Wysyłając ze Sklepu Internetowego zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego postanowień Regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Zmiany w regulaminie wprowadzane będą w celu dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze
  postępowania mediacyjnego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni za wyjątkiem świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( art. 10 ust.3 ), a tym samym produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta.

  UWAGA !!!
  Opaski zaciskowe służące do mocowania osłon mogą przed zamontowaniem osłony, tworzyć niebezpieczne pętle, szczególnie dla małych dzieci. Elementy te muszą być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla dzieci !!! Po zamontowaniu osłony i przypięciu jej opaskami, należy odciąć maksymalną niepotrzebną długość opaski zaciskowej, tak by wystający element nie stanowił zagrożenia.
  Producent zachęca do zwrócenia uwagi na zamieszczone na stronie instrukcje montażu przed zamontowaniem i użytkowaniem zakupionych produktów. Prosimy o zachowanie zasad montażu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane użyciem innych elementów montujących (np. linek, drutów)